Portal_background_image

شرح وظايف

 • شرح وظایف دفتر فنی استانداری

 گروه شهرسازی

 • نظارت عالیه بر تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر های استان از طریق مشارکت در جلسات کارشناسی بررسی و تهیه طرح های موصوف
 • بازدید دوره ای از شهرهای استان و نظارت عالیه بر نحوه ساخت و سازهای شهر های استان بر اساس مصوبات کمیسیون ماده پنج و کیته فنی مغایرت های طرح های شهر
 • عضوت در کمیته کار کمیسیون ماده پنج شهر های استان  جهت بررسی مغایرت های غیر اساسی طرح های تفصیلی
 • پیگیری تهیه مطالعات جامع گردشگری و طرح های اجرائی فضاهای سیاحتی و همکاری در تحقق واجرای انها
 • نظارت عالیه بر درخواست های مربوط به ساخت وساز  در خارج از محدوده  شهر ها از طریق عضویت در کمیته کار گروه امور زیر بنایی و شهرسازی استان
 • تهیه طرح های شهری براساس شهر های زیر 25 هزار نفر استان
 • مسولیت دبیرخانه کمیته فنی مغایرت های غیر اساسی طرح های شهر های زیر 25 هزار نفر استان
 • رسیدگی به تخلفات شهرسازی و ساختمانی کارکنان شهرداری به همراه کارشناسان واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات استانداری
 • نظارت بر طرح های مطالعاتی شهر سازی شهردای های استان (طرحی میدان،بلوار،شبکه مهابر،پارکها و ....)
 • نظارت بر تهیه طرح های جامع فضای سبز شهرداریها و پیگیری در تهیه برنامه فضای سبز شهر ها،تعیین محدوده قانونی شهر ها و روستاها و پیشنهاد آن به مقامات مسئول

واحد معماری

 • کنترل مطالعات پژوهش های مورد نظر شهرداریها و دستگا ههای اجرایی
 • ابلاغ دستورالعمل های مربوط در بخش معماری ارسالی توسط راه و شهرداری سازی و .... به شهرداریها
 • تبیین شهر وظایف مشاورین طرف قرارداد  شهر داریها جهت طراحی و مطالعه پروژه ها
 • پیگیری امور مربوط به کمیته سیما و منظر شهری وحضور در جلسات
 • شرح وظایف واحد  نظارت عالیه شهرداریها
 • کنترل نحوه انعقاد قراردادهای مهندسین مشاور و پیمانکاران با شهرداریها مطابق نظام فنی و اجرایی
 • بررسی اسناد ترک تشریفات و اسناد مناقصه قراردادهای پروژه های عمرانی شهرداریها وطابق نظام فنی و اجرایی
 • کنترل برسی پروژه های پیشنهادی از سوی شهرداری ها برای تامین اعتبار
 • کنترل و بررسی مطالعات ، نقشه ومشخصات  اجرای پروژه های عمرانی در بخش های معماری، سازه ای ،تاسیسات برق مکانیکی
 • نظارت کمی وکیفی پروژه های عمرانی شهرداریها
 • شرکت در جلسات کمیسیون های تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی شهرداریها
 • بررسی طرح های عمران شهری ومطابقت آن با طرح های جامع و تفصیلی شهرداریها
 • ارسال فرم های نظارتی و تهیه گزارشهای فصلی از پروژه های عمرانی و گزارشگیری از نحوه هزینه کرد انها
 • کنترل و بررسی اسناد مالی پروژههای عمرانی شهرداریها
 • شرح وظایف واحد نظارت عالیه بر پروژه های دستگاه های اجرایی
 • نظارت کلی بر اجرای طرح های عمرانی ملی استانی و ارائه گزارش لازم به شورای فنی استان
 • تهیه و تنظیم گزارش وضعیت طرح های ملی و استانی به صورت اجمالی ( نظارت ادواری) و ارسال آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
 • بازدید از طرح ها و پروژ های عمرانی در دست بهره برداری ، نگهداری ، با هدف ارزشیابی و اظهار نظر درباره چگونگی و نگهداری  پروزه های یاد شده در کمیته نظارت زیر بخش شورای فنی استان
 • انجام بررسی های فنی و حصول اطمینان از صحت نقشه های تهیه شده برای اجرای طر ح ها و پروژه های عمرانی استانی درچارچوب مشخص شده  و کمیته نظارت  زیر بخش شورای فنی استان
 • بررسی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح نقشه ها و مشخصات فنی همسان (تیپ) تهیه شده توسط مراجع ذیربط بر حسب نیاز و شرایط استان
 • تهیه و تنظیم گذارشات فنی و تعبین نحوه پیشرفت اهداف پروژه های مسکن مهر استان
 • پیگیری و کنترل و ذخیره اطلاعات مربوط به پروژه های عمرانی استانی در سامانه نظارت بر طرح های عمرانی وزارت کشور
 • شرح وظایف گروه امور ارزیابی طرح ها و تدوین معیارها
 • اجرای نظام فنی  و اجرایی استان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور
 • تهیه و ترویج به کار گیری ضوابط ، استانداردها و معیارهای فنی
 • تهیه قیمت های پایه استان و ضرائب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطقه وپیشنهاد به مراجع ذيربط‌ برای تایید
 • مستند سازی تجربیات فنی واجرایی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن
 • تبیین و تشریح دستوالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران
 • تفسیر تشریح بخشنامه های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در امور مشاوران و پیمانکاران و مکاتبات مربوط به آنها
 • تبیین و تشریح بخش نامه های ابلاغی در چار چوب نظام فنی اجرایی کشور برای دستگا های اجرایی
 • تبیین و تشریح قوانین و مقررات ابلاغی موجود در رابطه با مناقصه ، ترک مناقصه، تضمین معاملات، قوانین برنامه پنج ساله و ایین نامه های اجرایی

اظهار نظر در رابطه با اختلافات مابین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران و مشاوران در رابطه با قراردادهای منعقده

شرح وظایف واحد اجرا

   الف: واحد پیمان و رسیدگی

انجام فرآیند انتخاب مشاور و پیمانکار جهت پروژه های مطالعاتی ، نظارتی و اجرایی

 • انعقاد قرارداهای مطالعاتی ، نظارتی،اجرای و پشتیبانی
 • هدایت ونظارت بر پروژه های اجرایی دفتر فنی  از ابلاغ قرار داد تا تحویل موقت و قطعی شامل ابلاغ دستور کارهاو تنظیم صورت جلسات و کنترل کیفیت و کمیت کار مطابق قرار داد
 • برگزاری و شرکت در جلسات تحویل موقت و قطعی
 • برگزاری وشرکت در جلسات تصویب طرح های مطالعاتی
 • بررسی صورتحسابهای موقت و قطعی مشاوران مطالعاتی و نظارتی و آزمایشگاه
 • بررسی وکنترل صورت وضعیت های موقت وقطعی پیمانکاران
 • نظارت و کنترل پروژه های امانی دفتر فنی
 • پاسخگویی به سوالات و رفع مشکل قراردادی دفاتر استانداری،شهرداریها و فرمانداریها استان
 • بررسی کمنترل پروژه های مقاوم سازی ساختما نهای وزارت کشور( مطالعه واجراء)

ب: واحد های تاسیسات و نظارت:

 • بررسی مطالعات نقشه ومشخصات تاسیسات برقی و مکانیکی و معماری و سازه ای فرمانداریها و سایر دستگا های اجرایی فاقد نیروی کارشناسی مربوطه
 • اعمال نظارت کمی و کیفی پروژه های عمرانی دفتر فنی استانداری برابر نظام فنی اجرایی
 • نظارت بر پروژه های آبرسانی و برق رسانی و راهسازی مرزی  شامل پاسگاه ها ، برجک ها و ....
 • تهیه صورت جلسات کارگروهی پروژه های عمرانی
 • عضویت در کارگروه احداث جایگاه های CNG استان
 • عضویت در کارگروه بهینه ساری مصرف انرژی در استان
 • بررسی و مطابقت مطالعات سایر دستگا هها ب ضوابط پدافند غیر عامل
 • بررسی مطالعات و نظارت بر پروژه های عمرانی دهیاری های استان (باهماهنگی دفتر امور روستایی)
 • نظارت بر اجرای دوربین های  کنترل تصویری داخل شهر های استان
 •  
 • شرح و ظایف گروه حمل و نقل ترافیک
 • تشکیل جلسات شورای هماهنگی ترافیک شهر های استان به ریاست معاونت محترم  امور عمرانی برای طرح و بررسی موضوعات کلان ترافیکی شهر های استان
 • تنظیم صورت جلسه مربوطه و ابلاغ مصوبات به ادارات و سازمان های ذيربط‌ و پیگیری اجرای مصوبات.
 • تشکیل جلسات کمیته فنی شورای ترافیک استان در محل استانداری به ریاست رییس گروه حمل و نقل با حضور مسئولین و کارشناسان مرتبط با حمل و نقل وترافیک استان به منظور بررسی و تبادل نظر در خصوص موضوعات ترافیکی شهر های استان جهت طرح در جلسات  شورای ترافیک استان.
 • بررسی طرح های سازماندهی ترافیک شهر های استان.
 • شرکت در جلسات بررسی طرح های ترافیکی تهیه شده توسط مهندسین مشاور طرف قرار داد با شهر داریهای استان از نظر تطبیق با شرح خدمات درخواستی و نحوه انجام مطالعات و اقدامات انجام یافته توسط مشاور
 • بررسی و پیگیری مصوبات شورا ي ترافیک شهرستان ها شامل :
 • حضور در جلسات متشکله در شهرستانها
 • اعلام نظر درمورد طرح های ترافیکی مطرح شده در جلسه
 • بررسی صورت جلسات شورای ترافیک شهرستان و در صورت نیاز طرح موضوعات اساسی در شورای ترافیک استان.
 • انجام هماهنگی جهت تشکیل جلسات کمیته ایمنی حمل و نقل استان جهت بررسی اقدامات انجام یافته دستگاه های متولی امر در خصوص ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده های درون شهری و انعکاس مشکلات موجود در مسئولین ذیربط
 • تشکیل جلسات کارگروهی نظارتی جایگاه CNG استان به ریاست معاونت امور عمرانی
 • بررسی و رسیدگی به مشکلات مربوط به جایگاههای CNG
 • پیگیری برای اتمام و راه اندازی جایگا های نیمه تمام و اورهال جایگاه مورد بهره برداری توسط شهرداری ها
 • پیگیری مستمر مصوبات جلسات مذکور و تلاش در جهت مرتفع نمودن مشکلایت جایگا ها
 • تصمیم گیری در خصوص جایگاه های اختصاصی تاکسیرانی
 • انجام بازرسی های ادواری جهت افزایش نظارت بر نحوه عملکرد جایگاه های سوخت استان (توسط جمعی از همکاران محترم معاونت عمرانی)
 • پیگیری اخد اطلاعات جایگاه های CNG از شرکت نفت و شهر داری های استان جهت ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی جایگاه ها ، تهیه آمارهای تحلیلی جهت انعکاس آن به معاونت محترم امور عمرانی
 • پیگیری و جمع بندی اطلاعات درخواستی دفتر حمل و نقل وزارت کشور در خصوص مسائل حمل و نقل و ترافیک شهر های استان  از شهر داری ها ، فرمانداریها و ادارات ذيربط‌ جهت ارسال به وزارت کشور
 • ابلاغ دستورالعمل ها و قوانین مصوب در رابطه با مسائل حمل و نقل وترافیک به ادارات ، ارگانها،و سازمانها ذيربط‌
 • پیگیری اعتبارات اختصاصی از وزارت کشور به بخش حمل ونقل جهت تجهیز شهرداریها به سیستم کنترل هوشمند ترافیک و تشویق آنها به استفاده از نرم افزار های به روز در زمینه مدیریت ترافیکی و حمل ونقل ،مطالعات طرح های سازمان دهی ترافیک شهر های استان
 • پاسخگویی به درخواست های مردمی در خصوص مسایل مربوط  به حمل و نقل و مسائل ترافیکی و جایگاه های سوخت و انعکاس مشکلات ترافیکی، مسائل جایگاه ها، و ..... به دستگاه های مربوطه جهت اقدام.
 • تشکیل جلسه با شهرداری ها در مورد مسائل مربوط به مدیریت حمل بار و مسافرتوسط شهرداریها.
 • پیگیری اجرای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در زمینه احداث ، توسعه و تکمیل پایانه های مسافربری از شهرداری ها.
 • پیگیری واخذ گزارشات حوزه حمل و نقل به صورت سه ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل جهت ارسال به حوزه استاندار محترم و وزارت کشور
 • شرکت در دوره های آموزشی ، گردهمایی ها و کنفرانس ها مرتبط با حمل و نقل و ترافیک.
 • تشکیل جلسات کمیته حمل و نقل و سوخت استان به ریاست معاونت امور عمرانی و تنظیم صورت جلسات مربوطه و ارسال به موقع مفاد تصمیمات متخذه به وزارت کشور و فرماندارهای تابع استان شامل:
 • اخذ صورت جلسات کیته های حمل و نقل  وسوخت  شهرستان ها وبررسی مشکلات موجود در شهرستانها و انعکاس مشکلات اساسی به وزارت کشور
 • انعکاس به موقع تصمیمات کمیته حمل ونقل سوخت استان از طرق صداو سیما ی مرکز استان و مطبوعات برای اطلاع عموم
 • نظارت و منترل قیمت های مصوب وزارت کشور در بخش حمل و نقل از طریق سازمان صنعت ، معدن و تجارت، فرمانداری ها و شهرداری ها
 • بررسی مسایل صنف های مختلف از جمله  صنایع کشاورزی در خصوص سوخت مصرفی، آنالیز تایرات افزایش قیمت سوخت در بخش های مختلف ارسالی از شرکت پخش فراورده های نفتی
 • اختصاص کمک مالی به عنوان یارانه حمل و نقل جهت تقویت حمل ونقل همگانی
 • توزیع سهمیه سوخت نفت و گاز در اختیار استانداری مابین فرمانداری های تابعه شهرستان
 • ارسال گذارش اقدامات و مشکلات مربوط به هدف مند سازی یارانه ها در حوزه حمل ونقل و سوخت به دبیرخانه ستاد هدف مند سازی یارانه ها

شرح وظایف ستاد مراکز معاینه فنی خودرو های سبک

 • تنظیم دستوالعمل های اجرایی و گردش کار ایجاد مراکز معاینه فنی خودروها و ارسال آن به شهرداری ها و فرمانداریها ی سطح استان  وادارات ذيربط‌
 • صدور مجوز ایجاد مراکز معاینه فنی جدید توسط شهرداری ها پس از اخذ نظر وزارت کشور
 • نظارت محسوس و نا محسوس بر عملکرد مراکز معاینه فنی شهر های استان و معرفی مراکز مختلف به مراجع ذیربط
 • ارسال اطلاعات مراکز معاینه فنی خودرو استان به وزارت کشور جهت تسریع در راه اندازی سیستم یک پارچه صدور برچسب مراکز معاینه فنی خود رو در سطح استان
 • مدیریت اختصاص برچسب متمرکز مراکز معاینه فنی شهر های استان از طریق سامانه صدور برچسب متمرکز برای مراکز در دست بهره برداری سطح استان

مطالب ویژه
آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری ها