1396/05/22 08:20
تقاطع غير هم سطح حاجي آباد
جلسه جهت ايجاد تقاطع غير هم سطح روستاي حاجي آباد اراك
روز شنبه مورخ 21 مرداد نود و شش در محل دفتر فني به مديريت مدير كل محترم با حضور مدير كل محترم راهداري و حمل نقل جاده اي و نمايندگان محترم راه وشهرسازي ،شركت گاز ، فرمانداري اراك ،بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستاي حاجي آباد جلسه اي به منظور احداث تقاطع غير هم سطح روستاي حاجي آباد برگزار گرديد كه مقرر شد اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان نسبت به تعيين مسير دسترسي اقدام نمايد و همچنين شركت گاز استان متعهد گرديد نسبت به جابجايي خط لوله گاز اقدام نمايد و دهياري و شوراي اسلامي مكلف گرديدند اقدامات لازم را پيرامون پيگيري رفع موانع و معارضين و تملك املاك و اراضي واقع در طرح به عمل آورند.

..

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved