1396/09/04 08:55
جلسه
كميسيون ماده 99 قانون شهرداري ها
جلسه کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها که وظیفه رسیدگی به ساخت و ساز های غیر مجاز خارج شهرها و داخل روستاهای استان را دارد مورخ 1396/08/22 در محل ساختمان معاونت عمرانی و به دبیری مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری و با حضور نماینده محترم قوه قضاییه و نماینده محترم اداره کل راه و شهرسازی مورخ 1396/08/22 برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved