1398/03/25 13:54
جلسه كميته فني بررسي تغييرات طرح هادي روستايي
جلسه كميته فني بررسي تغييرات طرح هادي روستاهاي شهرستان های ساوه و خنداب در روز پنج شنبه مورخ 98/3/23 با حضور اعضای این کمیته در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار گردید.

در این جلسه با هدف بررسی پرونده های ارجاعی از روستاهای شهرستان با هدف الحاق به محدوده روستایی یا تغییر کاربری و یا تغییر معابر روستایی ، پس از مطالعه کلیه پرونده ها ، متناسب با محتوی پرونده و نوع درخواست تصمیمات مقتضی اخذ گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved