1398/04/19 09:47
برگزاري جلسه گروه كارشناسي كميسيون ماده پنج
جلسه گروه کارشناسی کمیسیون ماده پنج شهرهای مامونیه و آشتیان راس ساعت 30/8 صبح روز سه شنبه مورخ 18 تیرماه 98 با حضور نماینده دفتر فنی و اعضای گروه کارشناسی در محل اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل گردید .

در این جلسه به منظور بررسی پرونده های ارجاعی  و پس از بررسی تک تک پرونده ها ، متناسب با محتوی پرونده و نوع درخواست ، نظریه کارشناسی و مشورتی جهت طرح در کمیسیون ماده پنج ارائه گردید 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved