1398/05/07 09:57
جلسه گروه كارشناسي كميسيون ماده پنج شهر محلات
جلسه گروه کارشناسی کمیسیون ماده پنج شهر محلات راس ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 6 مردادماه 98 با حضور نماینده دفتر فنی و اعضای گروه کارشناسی در محل اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل گردید.

در این جلسه به منظور بررسی پرونده های ارجاعی  و پس از بررسی تک تک پرونده ها ، متناسب با محتوی پرونده و نوع درخواست ، نظریه کارشناسی و مشورتی جهت طرح در کمیسیون ماده پنج ارائه گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved