1398/05/09 12:32
جلسه بررسي طرح توسعه و عمران شهر آستانه
در روز دوشنبه 7 مردادماه 98 اولین جلسه بررسی طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ شهر آستانه در محل اداره کل راه و شهر سازی استان و با حضور معاون مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک و کارشناس این دفتر و سایر اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه گزارش وتوضیحات لازم از مطالعات انجام شده در خصوص وضع موجود (مطالعات محیطی- اجتماعی – اقتصادی و کالبدی ) توسط مشاور طرح ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved