1398/05/16 10:43
بازديد كميته كارشناسي بررسي تغييرات طرح هادي روستايي از روستاي قره كهريز
كميته کارشناسی بررسي تغييرات طرح هادي روستای قره کهریز شهرستان خمین در روز سه شنبه مورخ 15 مردادماه 98 با حضور نماینده دفتر فنی استانداری و اعضای این کمیته از این روستا بازدید نمودند.

در این بازدید با هدف بررسی پرونده های ارجاعی با هدف الحاق به محدوده روستایی یا تغییر کاربری و یا تغییر معابر روستایی ، پس از مطالعه کلیه پرونده ها ، متناسب با محتوی پرونده و نوع درخواست تصمیماتی اخذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved