1398/05/16 10:46
جلسه گروه كارشناسي كميسيون ماده 5
جلسه گروه کارشناسی کمیسیون ماده پنج شهرهای خمین، خنداب، نراق و توره در روز سه شنبه 15 مردادماه 98 با حضور نماینده دفتر فنی و اعضای گروه کارشناسی در محل اداره کل راه و شهرسازی تشکیل گردید.

در این جلسه به منظور بررسی پرونده های ارجاعی  و پس از بررسی تک تک پرونده ها ، متناسب با محتوی پرونده و نوع درخواست ، نظریه کارشناسی و مشورتی جهت طرح در کمیسیون ماده پنج ارائه گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved