1398/05/17 10:12
جلسه كميته فني بررسي تغييرات طرح هادي روستايي
جلسه كميته فني و بررسي تغييرات طرح هادي روستاهاي شهرستان کمیجان در روز چهار شنبه مورخ 16 مردادماه 98 با حضور نماینده دفتر فنی استانداری و اعضای این کمیته در محل روستاها برگزار گردید.

در این جلسه با هدف بررسی پرونده های ارجاعی از روستاهای شهرستان با هدف الحاق به محدوده روستایی یا تغییر کاربری و یا تغییر معابر روستایی ، پس از مطالعه کلیه پرونده ها ، متناسب با محتوی پرونده و نوع درخواست تصمیمات مقتضی اخذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved