1398/05/17 10:52
17 مرداد روز خبرنگار گرامي باد.
هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار بر تمام فعالان عرصه اطلاع رسانی در گستره ایران اسلامی بویژه خبرنگاران سرزمین آفتاب گرامی باد.

-

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved