1398/06/14 13:00
بازديد هيات تقويم اراضي از اراضي زراعي شهرستان اراك
در روز دوشنبه مورخ 11 شهریورماه 98 هیات تقویم اراضی شهرستان متشکل از کارشناس دفتر فنی استانداری،جهاد کشاورزی و دارایی از اراضی زراعی شهرستان اراک بازدید نمودند و نسبت به تقویم اراضی زراعی موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات شهرستان اراک اقدام گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved