1398/06/20 12:45
جلسه كميته فني بررسي تغييرات طرح هادي شهرهاي زير 25 هزار نفر
جلسه كميته فني و بررسي تغييرات طرح هادي شهر شهباز از توابع شهرستان شازند در روز پنج شنبه مورخ 14 شهریورماه 98 با حضور نماینده دفتر فنی استانداری و اعضای این کمیته در محل شهر مذکور برگزار گردید.

در این جلسه با هدف بررسی پرونده های ارجاعی ، پس از مطالعه کلیه پرونده ها ، متناسب با محتوی پرونده و نوع درخواست ها ، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved