1399/04/10 12:17
جلسه كميسيون ماده 100 شهر ميلاجرد
به منظور بررسی پرونده های ارجاعی تخلفات ساخت و ساز ، جلسه کمیسیون ماده 100 شهر میلاجرد در روز دوشنبه 9 تیر ماه 99 با حضور اعضای کمیسیون متشکل از نمایندگان دفتر فنی استانداری ، قوه قضائیه، شهردار و اعضای شورای شهر میلاجرد در محل شهرداری این شهر برگزار گردید.

در این جلسه درخصوص موارد تخلفات ساختمانی هریک از پرونده ها بررسی های لازم انجام و آراء مربوطه به نحو مقتضی صادر گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved