1399/05/09 12:24
جلسه گروه كارشناسي كميسيون ماده 5 شهرهاي مامونيه و آشتيان
جلسه گروه کارشناسی کمیسیون ماده 5 شهرهای مامونیه و آشتیان در روز سه شنبه مورخ 7 مرداد ماه 99 با حضور معاون مدیرکل دفتر فنی استانداری و سایر اعضای گروه در محل اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار گردید.

در این جلسه به منظور بررسی پرونده های ارجاعی، پس از مطالعه تک تک پرونده ها ، متناسب با محتوی پرونده و نوع درخواست ، نظریه کارشناسی و مشورتی جهت طرح در کمیسیون ماده پنج ارائه گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved