1399/07/28 13:17
جلسه كميسيون ماده 99
به منظور بررسی پرونده های ساخت و ساز غیرمجاز خارج از حریم شهرها ، در روز چهارشنبه مورخ 23 مهر ماه 99 ، جلسه کارشناسی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها در محل دفتر فنی استانداری مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه که به ریاست نوازنی مدیرکل دفتر فنی استانداری و با حضور نمایندگان قوه قضائیه و اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل گردید ، کلیه پرونده های واصله از فرمانداری های شهرستانهای تابعه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved