1399/09/02 11:21
جلسه گروه كارشناسي كميسيون تغييرات طرح هاي هادي
جلسه گروه کارشناسی کمیسیون تغییرات طرح های هادي روستاهای شهرستان های اراک و خمین در روز پنجشنبه 29 آبان ماه 99 با حضور معاون مدیرکل دفتر فنی و سایر اعضا ، در محل بنیاد مسکن استان برگزار گردید.

در این جلسه با هدف بررسی پرونده های ارجاعی از این شهرستان ها با هدف الحاق به محدوده روستایی یا تغییر کاربری و یا تغییر معابر روستایی ، پس از مطالعه کلیه پرونده ها ، متناسب با محتوی پرونده ها و نوع درخواست تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved